Welkom op de website van obs de Cirkel

De naam van Openbare basisschool De Cirkel is afgeleid van de ronde vorm in het oorspronkelijke gebouw, waarin nu de groepen
1 tot en met 8 zijn ondergebracht. De cirkel is ook een symbool voor de kring, waarmee vrijwel elke schooldag begint en voor de eenheid en samenwerking die wij nastreven.

Waar is de Cirkel te vinden?
De Cirkel is te vinden in de nieuwbouwwijk Uden-Zuid, Wislaan 221. De school is gehuisvest in een modern complex samen met een katholieke basisschool, een peuterspeelzaal en een sportzaal. In deze sportzaal worden de gymlessen gegeven. Voor de kleuters is er een speelzaal.
Op de Cirkel is er een voorziening voor dagopvang (kinderen van 0 tot 4 jaar).
Voor- en na-schoolse opvang is gehuisvest binnen onze school. Deze opvang wordt verzorgd door Kanteel Uden.

De Cirkel is een openbare school
Dit betekent dat kinderen van elke levensovertuiging welkom zijn.
De school laat, met name in de hogere groepen, de kinderen kennis maken met verschillende geloofs- en levensovertuigingen. Dat is géén godsdienstles, maar een kennismaking met verschillende geestelijke stromingen (christendom, islam, humanisme).

Kennismaken en aanmelden
Als U een keertje wilt komen kijken op de Cirkel, laten we U graag de school zien. Belt u gerust voor een afspraak en een rondleiding.
Aanmelden kan gebeuren door hier het inschrijfformulier te downloaden. Het inschrijfformulier is tevens te vinden onder het kopje aanmelden, natuurlijk kunt U het ook op de school komen afhalen.

Hoe werken wij op de Cirkel?

Wij vinden het belangrijk om aan de kwaliteit van ons onderwijs te blijven werken. 

Hierbij gaan we uit van de volgende kernwaarden:

* Veilige basis
* Diversiteit
* Betrokkenheid
* Brede ontwikkeling
* Eigenaarschap
*
Ik-jij-wij samen

Hoe maken wij de visie zichtbaar binnen de school?

Hieronder staat beschreven hoe we bovenstaande kernwaarden vorm geven en zichtbaar maken binnen de school:

 Maatjes binnen de school: elk kind in de onderbouw heeft een vast maatje in de bovenbouw.

Kinderen in de bovenbouw leren om een kind van jongere leeftijd te begeleiden. Zorg dragen voor elkaar, oog hebben voor elkaar.

Het jonge kind voelt zich veilig en kent de weg in de school en (door de grootte van de school) kennen alle kinderen elkaar. Samen maken we school.

Hoe zetten we de maatjes structureel in:

Eerste schoolweek kennismakingsactiviteit, ook worden er maatjesactiviteiten georganiseerd in het kader van KBW, Sint, Pasen en/of de Koningsspelen, afsluiting schooljaar.

 Circuit: workshops binnen de school (groepsoverstijgend) 3x per jaar;

Elke dag heeft een gezamenlijke opening en afsluiting; de reden hiervoor is aan de start om kinderen rustig en fijn aan een dag te laten beginnen. Misschien is er wat voorgevallen thuis of willen ze wat kwijt aan elkaar. Oog voor elkaar.

Dit geldt ook voor de afsluiting, we vinden dat kinderen met een goed gevoel naar huis gaan.

Dit gebeurt meestal in de kring om het groepsgevoel hoog te houden, draagt bij aan groepsvorming het hele jaar door;

Alle leerkrachten geven instructie (waar mogelijk) volgens het ‘directe instructiemodel’ (DIM);

 Eigenaarschap: we werken veel samen, kinderen leren van en met elkaar. Er wordt gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. Kinderen worden hierin begeleid door de leerkracht.

Om het eigenaarschap en de zelfstandigheid bij kinderen te ontwikkelen werken we met dag- en weektaken:

In groep 1/2 werken kinderen m.b.v. het planbord.

Groep 3 start met een dagtaak, dit wordt door de loop van het jaar heen uitgebouwd naar een weektaak.

Groep 4 t/m 8 werken met een weektaak

Op elke weektaak is voor elk kind ruimte voor een eigen leerdoel;

Een vast format voor de weektaak wat door de hele school terug is te zien. En evaluatie daarvan zowel in de klas als in het team.

Op de weektaak schrijven kinderen met wie ze samengewerkt hebben en waarom ze met diegene hebben gewerkt.

Eigenaarschap: elke leerkracht heeft minimaal twee keer per jaar een kindgesprek met elk kind. Doel: ontwikkelpunten transparant maken en koers uitzetten in samenspraak met het kind. Het kind wordt eigenaar van zijn/haar eigen leerproces.

Leren van en met elkaar: We werken samen in verschillende groepssamenstellingen, kinderen maken kennis met verschillende rollen binnen een klein ‘team’.

Concreet zie je in alle groepen dat kinderen een schoudermaatje hebben: de groepsopstelling is zo, dat kinderen schouder aan schouder zitten. Bij IPC wordt er groep overstijgend gewerkt en we hebben de maatjes activiteiten.

Eigenaarschap: in groep 7/8 maken ze gebruik van een bord waarop kinderen aangeven op welke gebieden ze extra instructie nodig hebben. Vervolgens plannen de leerkrachten hier tijd voor in.  De leerkracht houdt hierbij de kinderen in beeld en zal waar nodig het gesprek met het kind aangaan. De leerkracht ziet ook aan welke instructie de hele groep nog behoefte heeft en zal hierop anticiperen.

Tijdens het zelfstandig werken gaan kinderen op zoek naar verschillende samenwerkingsvormen. Kinderen werken niet altijd met hetzelfde kind samen. Soms is het kind leidend in de samenwerkingsvorm, soms de leerkracht. Dit hangt van het doel en van de activiteit af.