Eerst het  kind, dan de leerling

1. Een veilige basis  “Het kind in de hoofdrol” Veiligheid en ondersteuning zijn voorwaarden waarop het kind zich kan ontwikkelen. Ze dragen bij aan een  gezonde sociaal- emotionele ontwikkeling van het kind.   

2. Diversiteit  “We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken; we kunnen ze wel allemaal laten schitteren”. Elk kind is anders en mag laten zien wie hij is, wat hij kan en wat hij wil 

3. Brede ontwikkeling  “Waar je aandacht aan geeft, gaat groeien” We richten ons op de brede ontwikkeling van  de identiteit van het kind. 

4. Betrokkenheid  “Het kind is de beste leerkracht”. Betrokkenheid en motivatie zijn van  groot belang  om tot leren en ontwikkelen te komen (afgestemd op de mogelijkheden van het kind). 

5. Verantwoordelijkheid  “Kinderen mogen laten zien wat ze kunnen; wat ze kunnen, moeten ze ook laten zien” Leerkracht en kind hebben beide een eigen verantwoordelijkheid voor proces en resultaat.

6. Ik- jij- wij- samen “Het kind is van zichzelf, maar heeft anderen nodig om zich te kunnen ontwikkelen“ Ontwikkelen  en leren doet een kind van en met de ander en in samenwerking met alle betrokkenen.

De Cirkel is een lerende organisatie. Zowel leerkrachten als leerlingen leren van elkaar in een open dialoog. Concreet betekent dit dat in het onderwijsaanbod rekening gehouden wordt met het feit dat niet iedereen op dezelfde manier leert. Kinderen van verschillende leeftijdsgroepen en met verschillende ontwikkelingsniveaus ontmoeten elkaar met een grote regelmaat waardoor ze van elkaar leren. 

We werken volgens het 6 fasen Directe Instructie Model (DIM). Dit is een model waarbij de zelfstandigheid van de kinderen bevorderd wordt en de instructie zoveel mogelijk op maat is. Dit betekent dat er meestal een korte algemene instructie wordt gegeven voor de hele groep en een meer uitgebreide instructie voor kinderen die dit nodig hebben op een bepaald onderdeel. Kinderen die aan een korte instructie genoeg hebben, kunnen snel met hun werk beginnen. Verder werken we met dag- en weektaken voor de kinderen.

We werken als team betrokken aan de ontwikkeling van de kinderen. We zetten ons in om de kwaliteit van ons onderwijs ook actief te blijven ontwikkelen. We doen dit door nascholing en bijscholing, maar ook door ons eigen handelen kritisch te blijven bezien. We zetten ons dus ook in voor onze eigen ontwikkeling en een eigentijdse manier van analyseren van onze resultaten. Zo kunnen we optimaal werken aan de doorgaande ontwikkeling van kinderen tijdens hun hele basisschoolperiode.


Missie

OBS De Cirkel is een middelgrote basisschool in nieuwbouwwijk Uden- Zuid en biedt onderwijs aan  voor kinderen van 4 tot 13 jaar. In Uden - Zuid wonen voornamelijk tweeverdieners en hoogopgeleide ouders. Onze ouders zijn betrokken, voelen zich gehoord en hebben diverse interesses en verschillende sociaal- culturele achtergronden.

We zijn een openbare school. Wij staan open  voor mensen met verschillende levensovertuigingen. Ontmoeten en elkaar (leren) kennen vormt een belangrijke basis om samen te kunnen werken. In het gebouw waar de Cirkel zit, vertoeven nog een aantal andere organisaties.  Zo vindt u hier ook katholieke basisschool ‘t Mulderke, Kinderopvang Kiobra en Peuterspeelzaal 't Rupsje.

Op de Cirkel werkt een enthousiast en deskundig team dat volop in ontwikkeling is en dat, samen met de kinderen, hoge resultaten (in de breedste zin van het woord) wil halen. Daarbij bieden wij ‘onderwijs op maat’, in een veilige leer- en leefomgeving. Kinderen, ouders, team en andere partners communiceren op een open, positief kritische manier met elkaar. 

Ons onderwijs wordt  gekenmerkt door een veilige en open sfeer, waarin het kind centraal staat. We leren van en met elkaar. We hebben respect voor elkaars eigenheid en zien kansen in verschillen. Wij sluiten zoveel mogelijk aan  bij de verschillende onderwijsbehoeften van onze kinderen. Wij streven daarbij naar passende zorg.

Onze methoden  en methodieken zijn actueel, eigentijds en sluiten aan bij de veranderende wereld om ons heen. Naast een  gedifferentieerd  aanbod op cognitief gebied investeren wij vooral ook in sociale en culturele vaardigheden, creatief en kritisch denken, communiceren  en ICT- geletterdheid. Onze kinderen bezitten zo uiteindelijk voldoende basiskennis en vaardigheden om  de uitdagingen aan te gaan.

Iedereen waardeert en voelt zich gewaardeerd op de Cirkel. Door vallen en opstaan, door zelf keuzes te maken, door in de spiegel te durven kijken, leer je je eigen persoonlijkheid kennen en  kom je tot prestaties.

Het motto van onze school daarbij is:

“Eerst het  kind, dan de leerling!”

Kernwaarden Cirkel.pdf