Eerst het  kind, dan de leerling

Eerst het kind dan de leerling: op de OBS De Cirkel werken we vanuit deze visie. Om deze visie vorm te geven hebben we hier zes kernwaarden onder gehangen, namelijk: 

1. Een veilige basis  “Het kind in de hoofdrol” Veiligheid en ondersteuning zijn voorwaarden waarop het kind zich kan ontwikkelen. Ze dragen bij aan een  gezonde sociaal- emotionele ontwikkeling van het kind.   

2. Diversiteit  “We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken; we kunnen ze wel allemaal laten schitteren”. Elk kind is anders en mag laten zien wie hij is, wat hij kan en wat hij wil 

3. Brede ontwikkeling  “Waar je aandacht aan geeft, gaat groeien” We richten ons op de brede ontwikkeling van  de identiteit van het kind. 

4. Betrokkenheid  “Het kind is de beste leerkracht”. Betrokkenheid en motivatie zijn van  groot belang  om tot leren en ontwikkelen te komen (afgestemd op de mogelijkheden van het kind). 

5. Verantwoordelijkheid  “Kinderen mogen laten zien wat ze kunnen; wat ze kunnen, moeten ze ook laten zien” Leerkracht en kind hebben beide een eigen verantwoordelijkheid voor proces en resultaat.

6. Ik- jij- wij- samen “Het kind is van zichzelf, maar heeft anderen nodig om zich te kunnen ontwikkelen“ Ontwikkelen  en leren doet een kind van en met de ander en in samenwerking met alle betrokkenen.

 

Hoe maken wij de visie zichtbaar binnen de school?

Hieronder staat beschreven hoe we bovenstaande kernwaarden vorm geven en zichtbaar maken binnen de school:

 Maatjes binnen de school: elk kind in de onderbouw heeft een vast maatje in de bovenbouw.

Kinderen in de bovenbouw leren om een kind van jongere leeftijd te begeleiden. Zorg dragen voor elkaar, oog hebben voor elkaar.

Het jonge kind voelt zich veilig en kent de weg in de school en (door de grootte van de school) kennen alle kinderen elkaar. Samen maken we school.

Hoe zetten we de maatjes structureel in:

Eerste schoolweek kennismakingsactiviteit, ook worden er maatjesactiviteiten georganiseerd in het kader van KBW, Sint, Pasen en/of de Koningsspelen, afsluiting schooljaar.

 Circuit: workshops binnen de school (groepsoverstijgend) 3x per jaar;

Elke dag heeft een gezamenlijke opening en afsluiting; de reden hiervoor is aan de start om kinderen rustig en fijn aan een dag te laten beginnen. Misschien is er wat voorgevallen thuis of willen ze wat kwijt aan elkaar. Oog voor elkaar.

Dit geldt ook voor de afsluiting, we vinden dat kinderen met een goed gevoel naar huis gaan.

Dit gebeurt meestal in de kring om het groepsgevoel hoog te houden, draagt bij aan groepsvorming het hele jaar door;

Alle leerkrachten geven instructie (waar mogelijk) volgens het ‘directe instructiemodel’ (DIM);

 Eigenaarschap: we werken veel samen, kinderen leren van en met elkaar. Er wordt gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. Kinderen worden hierin begeleid door de leerkracht.

Om het eigenaarschap en de zelfstandigheid bij kinderen te ontwikkelen werken we met dag- en weektaken:

In groep 1/2 werken kinderen m.b.v. het planbord.

Groep 3 start met een dagtaak, dit wordt door de loop van het jaar heen uitgebouwd naar een weektaak.

Groep 4 t/m 8 werken met een weektaak

Op elke weektaak is voor elk kind ruimte voor een eigen leerdoel;

Een vast format voor de weektaak wat door de hele school terug is te zien. En evaluatie daarvan zowel in de klas als in het team.

Op de weektaak schrijven kinderen met wie ze samengewerkt hebben en waarom ze met diegene hebben gewerkt.

Eigenaarschap: elke leerkracht heeft minimaal twee keer per jaar een kindgesprek met elk kind. Doel: ontwikkelpunten transparant maken en koers uitzetten in samenspraak met het kind. Het kind wordt eigenaar van zijn/haar eigen leerproces.

Leren van en met elkaar: We werken samen in verschillende groepssamenstellingen, kinderen maken kennis met verschillende rollen binnen een klein ‘team’.

Concreet zie je in alle groepen dat kinderen een schoudermaatje hebben: de groepsopstelling is zo, dat kinderen schouder aan schouder zitten. Bij IPC wordt er groep overstijgend gewerkt en we hebben de maatjes activiteiten.

Eigenaarschap: in groep 7/8 maken ze gebruik van een bord waarop kinderen aangeven op welke gebieden ze extra instructie nodig hebben. Vervolgens plannen de leerkrachten hier tijd voor in.  De leerkracht houdt hierbij de kinderen in beeld en zal waar nodig het gesprek met het kind aangaan. De leerkracht ziet ook aan welke instructie de hele groep nog behoefte heeft en zal hierop anticiperen.

Tijdens het zelfstandig werken gaan kinderen op zoek naar verschillende samenwerkingsvormen. Kinderen werken niet altijd met hetzelfde kind samen. Soms is het kind leidend in de samenwerkingsvorm, soms de leerkracht. Dit hangt van het doel en van de activiteit af.

 

We werken volgens het 6 fasen Directe Instructie Model (DIM). Dit is een model waarbij de zelfstandigheid van de kinderen bevorderd wordt en de instructie zoveel mogelijk op maat is. Dit betekent dat er meestal een korte algemene instructie wordt gegeven voor de hele groep en een meer uitgebreide instructie voor kinderen die dit nodig hebben op een bepaald onderdeel. Kinderen die aan een korte instructie genoeg hebben, kunnen snel met hun werk beginnen. Verder werken we met dag- en weektaken voor de kinderen.

We werken als team betrokken aan de ontwikkeling van de kinderen. We zetten ons in om de kwaliteit van ons onderwijs ook actief te blijven ontwikkelen. We doen dit door nascholing en bijscholing, maar ook door ons eigen handelen kritisch te blijven bezien. We zetten ons dus ook in voor onze eigen ontwikkeling en een eigentijdse manier van analyseren van onze resultaten. Zo kunnen we optimaal werken aan de doorgaande ontwikkeling van kinderen tijdens hun hele basisschoolperiode.

 

Missie

We zijn een openbare school. Wij staan open  voor mensen met verschillende levensovertuigingen. Ontmoeten en elkaar (leren) kennen vormt een belangrijke basis om samen te kunnen werken. In het gebouw waar de Cirkel zit, vertoeven nog een aantal andere organisaties.  Zo vindt u hier ook katholieke basisschool ‘t Mulderke, Kinderopvang Kiobra en Peuterspeelzaal 't Rupsje.

Op de Cirkel werkt een enthousiast en deskundig team dat volop in ontwikkeling is en dat, samen met de kinderen, hoge resultaten (in de breedste zin van het woord) wil halen. Daarbij bieden wij ‘onderwijs op maat’, in een veilige leer- en leefomgeving. Kinderen, ouders, team en andere partners communiceren op een open, positief kritische manier met elkaar. 

Ons onderwijs wordt  gekenmerkt door een veilige en open sfeer, waarin het kind centraal staat. We leren van en met elkaar. We hebben respect voor elkaars eigenheid en zien kansen in verschillen. Wij sluiten zoveel mogelijk aan  bij de verschillende onderwijsbehoeften van onze kinderen. Wij streven daarbij naar passende zorg.

Onze methoden  en methodieken zijn actueel, eigentijds en sluiten aan bij de veranderende wereld om ons heen. Naast een  gedifferentieerd  aanbod op cognitief gebied investeren wij vooral ook in sociale en culturele vaardigheden, creatief en kritisch denken, communiceren  en ICT- geletterdheid. Onze kinderen bezitten zo uiteindelijk voldoende basiskennis en vaardigheden om  de uitdagingen aan te gaan.

Download het document
Kernwaarden Cirkel.pdf