Individuele onderwijsbehoeften

Eén van de belangrijkste principes van ons onderwijs is ‘eerst het kind, dan de leerling’. Het kind is onze leidraad en ieder kind is onze opdracht en doet ertoe; eerst het kind dan de leerling. Ons streven is dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling doormaken. We dagen kinderen altijd uit naar de volgende stap en hebben hoge verwachtingen van de ontwikkeling van kinderen. 

Sommige kinderen hebben meer aandacht en zorg nodig dan anderen. Wij gaan ervan uit dat alle kinderen gelijkwaardig zijn, maar houden binnen ons onderwijs zoveel mogelijk rekening met verschillen tussen leerlingen in aanleg, aard, tempo en interesse.

Onze zorgstructuur is gericht op het vroegtijdig onderkennen van specifieke onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van kinderen en het afstemmen van het onderwijs op deze behoeften. De intentie van onze school is om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. Uitgaan van onderwijsbehoeften betekent dat je op een andere manier naar kinderen kijkt. Je richt je op de ontwikkelingsmogelijkheden en kansen voor het kind. Wat heeft dit kind de komende periode, in deze groep, bij deze leerkracht, op onze school (extra) nodig om leer- en ontwikkelingsdoelen te bereiken? En heeft de school voldoende mogelijkheden om continuïteit te bieden gedurende de hele schoolloopbaan? De vragen die hierbij gesteld worden zijn: “Wat is wenselijk” en “Wat is haalbaar?”  Hierbij is interactie en samenwerking tussen ouders, school, leerkracht, kind en interne begeleider vanzelfsprekend en noodzakelijk.

Passend onderwijs

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is. Om passend onderwijs te kunnen bieden werkt onze school, samen met andere scholen en besturen, samen in Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06). Onderling maken we afspraken over hoe we ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Bijvoorbeeld als er sprake is van dyslexie, bij gedragsproblemen, bij meer- en hoogbegaafdheid of bij taalachterstanden. In passend onderwijs heeft iedereen een rol: het schoolbestuur, leerkrachten en andere professionals, ouders, jeugdhulp, partners, gemeenten en het samenwerkingsverband.

Hoe passend onderwijs werkt en wie wat doet, leest u op de website van SWV PO 30 06. Hier vindt u ook een infographic en animatiefilm die meer uitleg geven. 

De Ondersteuningsplanraad is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Hierin zijn ouders en docenten vertegenwoordigd. In het Ondersteuningsplan van SWV PO 30 06 staan afspraken over hoe we samenwerken, waar we in de periode 2019-2023 aan werken, hoe we middelen inzetten en hoe we kwaliteit bewaken. 

Meer weten of op de hoogte blijven over passend onderwijs? Dat kan via www.swvpo3006.nl 

De intern begeleider is degene die contact houdt met het samenwerkingsverband 30.06

Ouders/verzorgers kunnen bij de intern begeleider terecht voor vragen omtrent de aanmelding bij het speciaal basisonderwijs.

Onze intern begeleider is Ilse Langenhuijzen: ilselangenhuijzen@saamscholen.nl