Eén van de belangrijkste principes van ons onderwijs is ‘eerst het kind, dan de leerling’. Dit betekent voor onze kindzorg dat de kinderen zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkeling doormaken. Onze school streeft ernaar om alle leerlingen zo optimaal mogelijk binnen hun eigen mogelijkheden te laten presteren. 

Sommige kinderen hebben meer aandacht en zorg nodig dan anderen. Wij gaan ervan uit dat alle kinderen gelijkwaardig zijn, maar houden binnen ons onderwijs zoveel mogelijk rekening met verschillen tussen leerlingen in aanleg, aard, tempo en interesse.

Onze zorgstructuur is gericht op het vroegtijdig onderkennen van specifieke onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van kinderen en het afstemmen van het onderwijs op deze behoeften. De intentie van onze school is om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. Uitgaan van onderwijsbehoeften betekent dat je op een andere manier naar kinderen kijkt. Je richt je op de ontwikkelingsmogelijkheden en kansen voor het kind. Wat heeft dit kind de komende periode, in deze groep, bij deze leerkracht, op onze school (extra) nodig om leer- en ontwikkelingsdoelen te bereiken? En heeft de school voldoende mogelijkheden om continuïteit te bieden gedurende de hele schoolloopbaan? De vragen die hierbij gesteld worden zijn: “Wat is wenselijk” en “Wat is haalbaar?”  Hierbij is interactie en samenwerking tussen ouders, school, leerkracht, kind en interne begeleider vanzelfsprekend en noodzakelijk.

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet ten aanzien van ‘Passend Onderwijs’ van kracht. Met het in werking treden van deze wet wijzigen een aantal zaken als het gaat om begeleiding en ondersteuning van kinderen. Indien u voor uw kind vragen heeft over extra ondersteuning en begeleiding kunt u dit bespreken met de leerkracht van uw kind of met de intern begeleider op school. 

Onze school is aangesloten bij de regio 30.06. Meer informatie over de afspraken t.a.v. ondersteuning en begeleiding van kinderen in deze regio kunt u vinden op: vinden op: 

www.samenwerkingsverband3006.nl  

Fasen van begeleiding 

Binnen de groep krijgt de leerkracht te maken met verschillende niveaus van begeleiding. Sommige kinderen hebben geen extra begeleiding nodig, voor andere is uitgebreide hulp noodzakelijk. Samen met de intern begeleider probeert de leerkracht voor alle leerlingen een zo optimaal mogelijk ontwikkelingsproces gedurende de gehele basisschoolperiode te garanderen. Alle basisscholen in het samenwerkingsverband gebruiken de 3 fasen van begeleiding binnen het onderwijscontinuüm: 

 

Fase I Voor alle kinderen is het basis leerstofaanbod beschreven in het groepsplan. De ouders worden door de leerkracht geïnformeerd over de instructiegroep waarin het kind is ingedeeld.

Fase II Als een kind de doelen uit het groepsplan en het basisaanbod niet kan behalen, wordt er een aangepast en specifiek plan van aanpak gemaakt voor een afgesproken periode. Het kind wordt in de leerlingbespreking besproken met de intern begeleider en de ouders worden geraadpleegd, geïnformeerd en er wordt een handtekening gevraagd. 

Fase III  Wanneer de doelen uit het plan van aanpak niet worden behaald volgt een verdere analyse en bespreking door leerkracht en intern begeleider. Een extern deskundige wordt geraadpleegd en de ouders worden betrokken en er wordt de ouders om toestemming gevraagd. 

De intern begeleider is diegene die contact onderhoudt met het samenwerkingsverband 30.06. Ouders kunnen ook bij de intern begeleider terecht voor vragen omtrent de aanmelding bij het speciaal basisonderwijs.

Om te zorgen dat ieder kind de zorg krijgt die nodig is, heeft De Cirkel een cyclische zorgstructuur, die driemaal per jaar doorlopen wordt.